PRIVACY POLICY
Magiamgia360 – Code Discount 360 is a free, accompanying website, there are always security policies guaranteed for visitors.

Please read the privacy policy carefully to know what your personal information is collected, used, protected or processed at Magiamgia360.com.

The privacy policy at Magiamgia360.com
What personal information does Magiamgia360.com collect?

When registering to receive promotion newsletters at Magiamgia360, you may be asked to provide your name and email to help Magiamgia360.com provide instant news and services to you.

Magiamgia360.com when to collect information?

Magiamgia360.com collects information when you press the registration button to receive promotional newsletters.

How long is the information at Magiamgia360.com stored?

Your information has been stored since you provided information to Magiamgia360.com until you cancel the message or be removed under the terms of the email policy.

What is your information used by Magiamgia360.com?

Magiamgia360.com may use information from you to conduct communications or marketing surveys, or serve the following purposes:

Improve the quality of content and articles on Website https://magiamgia360.com
Send email periodically to your email address for new discount and promotion code updates.

Protect visitor information

Magiamgia360.com uses an SSL certificate certified by COMODO organization in connection. Ensure you are always safe when accessing https://magiamgia360.com

Using ‘Cookie’?

Magiamgia360.com does not use cookies to store visitor information, track users, specific user information recorded on user sites that access or access, customize website content based on visitor type. Access the browser or other information that the visitor sends through their browser.

Third parties

Magiamgia360.com does not sell, exchange, or transfer your information to any third party.

Affiliate programs

Magiamgia360.com may provide discounts and discounts from third parties on the Website. Websites of third parties have separate and independent privacy policies. Therefore, Magiamgia360.com is not responsible for the content of the linked website.

Advertising by Google

Magiamgia360.com can post, use Google AdSense Ads. Google is a third-party provider that uses cookies to serve ads on the Website Magiamgia360.com. Users may opt out of Google’s use of cookies by accessing Google’s advertising privacy and content network policies.

Magiamgia360.com with third-party providers, such as Google uses third-party cookies (such as Google Analytics cookies) and third-party cookies (such as the DoubleClick cookie) to manage data related to user interaction with ad display, and other advertising service functions related to Magiamgia360.com

Contact Magiamgia360.com

If you have any questions regarding this privacy policy, please send information to Magiamgia360.com via the Contact page.

——————————————————————————————————–

Magiamgia360 – Mã Giảm Giá 360 là website hoạt động miễn phí, đi kèm đó, luôn có những chính sách bảo mật đảm bảo cho khách truy cập.

Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật một cách cẩn thận để biết rõ về những thông tin thông tin cá nhân nào của bạn được thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý tại Magiamgia360.com.

Các chính sách bảo mật tại Magiamgia360.com

Magiamgia360.com thu thập thông tin cá nhân nào?

Khi đăng ký nhận bản tin khuyến mãi tại Magiamgia360, bạn có thể được yêu cầu cung cấp tên, email để giúp Magiamgia360.com cung cấp tin tức, dịch vụ tức thời đến bạn.

Magiamgia360.com thu thập thông tin lúc nào?

Magiamgia360.com thu thập thông tin khi bạn bấm nút đăng ký nhận bản tin khuyến mãi.

Thông tin tại Magiamgia360.com được lưu trữ trong bao lâu?

Thông tin của bạn được lưu trữ từ khi bạn cung cấp thông tin cho Magiamgia360.com cho đến khi bạn hủy nhận tin hoặc được xóa đi theo điều khoản của chính sách gửi thư điện tử.

Thông tin của bạn được Magiamgia360.com dùng làm gì?

Magiamgia360.com có thể sử dụng thông tin từ bạn để thực hiện các cuộc khảo sát truyền thông hoặc marketing, hoặc phục vụ cho các mục đích sau:

Nâng cao chất lượng nội dung, bài viết trên Website https://magiamgia360.com
Gửi email định kỳ về địa chỉ mail của bạn cho các cập nhật mã giảm giá, khuyến mãi mới.

Bảo vệ thông tin khách truy cập

Magiamgia360.com sử dụng chứng chỉ SSL được chứng nhận bởi tổ chức COMODO trong kết nối. Đảm bảo bạn luôn an toàn khi truy cập vào https://magiamgia360.com

Việc sử dụng ‘Cookie’?

Magiamgia360.com không sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về khách truy cập, theo dõi người dùng, thông tin người dùng cụ thể ghi trên các trang người dùng truy cập hoặc truy cập, tùy chỉnh nội dung trang web dựa trên loại khách truy cập trình duyệt hoặc các thông tin khác mà người truy cập sẽ gửi thông qua trình duyệt của họ.

Các bên thứ ba

Magiamgia360.com không bán, trao đổi, hoặc chuyển giao các thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Các chương trình liên kết

Magiamgia360.com có thể cung cấp tin khuyến mại, giảm giá của các bên thứ ba trên Website. Những trang web của các bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, Magiamgia360.com không có trách nhiệm đối với các nội dung của các trang website được liên kết.

Quảng cáo của Google

Magiamgia360.com có thể đăng tải, sử dụng Quảng cáo Google AdSense. Google là một nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo trên Website Magiamgia360.com. Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập các chính sách bảo mật quảng cáo và mạng nội dung của Google.

Magiamgia360.com cùng với các nhà cung cấp bên thứ ba, chẳng hạn như Google sử dụng cookie của bên thứ ba (như các cookie Google Analytics) và các tập tin cookie của bên thứ ba (như cookie DoubleClick) để quản lý dữ liệu liên quan đến tương tác người dùng với hiển thị quảng cáo, và các chức năng dịch vụ quảng cáo khác có liên quan đến Magiamgia360.com

Liên hệ với Magiamgia360.com

Nếu có bất kỳ câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật, hãy gửi thông tin đến Magiamgia360.com qua trang Liên Hệ.